Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Advies uitgebracht over de nota Woonwijs

Woonwijs

De ASD Nieuwegein heeft advies uitgebracht over de nota Woonwijs; Programma Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Nieuwegein 2022 – 2026. Wij zijn overwegend positief over deze nieuwe (of vervolg-) nota. Hier leest u ons uitgebreide advies. Graag vatten we voor u de belangrijkste aandachtspunten samen:

  • Hoe wil de gemeente de samenwerking met meerdere partijen naast elkaar realiseren Hoe zorg je ervoor dat die partijen daadwerkelijk de hun toegedachte en met een handtekening bekrachtigde taken gaan uitvoeren?
  • In hoeverre sluiten de plannen aan bij de woonwensen van inwoners? Willen ouder wordende inwoners wel van hun eengezinswoning met tuin naar een appartement? Willen met name inwoners die nu aan de randen van de wijken wonen, waar de woonomgeving veelal aantrekkelijker is dan in de centra van de wijken, wel verhuizen naar een plek binnen diezorgcirkels?
  • Een derde punt: bewonersinitiatieven. Stel in navolging van wooncoaches en verhuisadviseurs ook een functionaris aan die op zoek gaat naar inwoners met (vage) idee n en hen helpt. Betrek daarbij actief zorgverlenende organisaties.
  • Ten vierde: wij adviseren het werk van de wooncoach en de verhuisconsulent te evalueren en op basis daarvan te beslissen of en hoe de activiteiten moeten worden gecontinueerd.
  • Ten vijfde: de opgave moet volgens ons zijn om het gebied binnen de zorgcirkel veel diverser en aantrekkelijker in te richten: meer groen, meer diversiteit van woningaanbod, meer kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, opdat niet alleen de woning zelf, maar ook de leefomgeving ‘verzorgd’ is.
  • Ten zesde: er moet meer aandacht zijn voor de draagkracht van de wijk. Een taakgroep van de adviesraad houdt zich momenteel specifiek bezig met de draaglast en draagkracht van bewoners in het project Meanderpark. Wij zullen daar t.z.t. nader op terugkomen. Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN