De Adviesraad

Voor alle burgers van Nieuwegein.

De Adviesraad bestaat uit inwoners van Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

De adviesraad bestaat uit inwoners. Mensen die vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring hebben met deze onderwerpen. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Het sociaal domein is breed en omvat alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. 


De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is van én voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad en worden besproken in de raadscommissies.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein kent werk- en taakgoepen. De vier werkgroepen hebben een permanent karakter:

  • Jeugd,
  • Participatie, werk en inkomen
  • Wonen en Toegankelijkheid
  • Zorg,Welzijn en Gezondheid

De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied en onderhouden contact met inwoners en organisaties die op dat gebied relevant zijn. Als er een advies gevraagd wordt, bereiden de werkgroepen dat advies voor. De werkgroepleden kunnen ook problemen signaleren, waarover dan een ongevraagd advies of een signaleringsbrief kan worden uitgebracht.

Daarnaast hebben we taakgroepen. Die worden gevormd omdat we zelf een bepaald onderwerp nader willen bestuderen of wanneer advies gevraagd wordt over een onderwerp dat aan meerdere terreinen raakt. In het verleden hadden we bijvoorbeeld taakgroepen die zich bezig hielden met Wonen en zorg, met Armoede onder gezinnen met jonge kinderen en met de Voorzieningen voor licht dementerenden. Ook het recente advies over Beschermd wonen is door een taakgroep voorbereid. Nieuwe taakgroepen worden gevormd op het gebied van Laaggeletterdheid, het functioneren van Geynwijs en de Koers die het college op het gebied van het sociaal domein wil inslaan.

De adviesraad vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden op deze website aangekondigd. Op verzoek kunnen inwoners ook deelnemen aan het overleg van een van de werk- of taakgroepen. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is in 2016 vastgesteld en op 19 mei 2022 door de gemeenteraad herzien. Er is ook een huishoudelijk reglement. 

Verordening ASDN

Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2022

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein