De Adviesraad

Is er voor alle burgers van Nieuwegein.
Wij adviseren over het Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

bestaat uit 15 personen.

Die het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Nieuwegein adviseren over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Het sociaal domein is breed en omvat alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden van de Adviesraad zijn mensen die vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring hebben met deze onderwerpen.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is van én voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad en worden besproken in de raadscommissies.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein kent vier werkgroepen: Jeugd, Participatie, Wonen en Toegankelijkheid, Zorg en Welzijn. De werkgroepen bestaan uit leden van de Adviesraad en er kunnen ook niet-leden deel uitmaken van een werkgroep. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied en onderhouden contact met inwoners en organisaties die op dat gebied relevant zijn. Als er een advies gevraagd wordt, bereiden de werkgroepen dat advies voor. De werkgroepleden kunnen ook problemen signaleren, waarover dan een ongevraagd advies of een signaleringsbrief kan worden uitgebracht.
Regelmatig wordt advies gevraagd over een onderwerp dat aan meerdere terreinen raakt. Meestal wordt dan een taakgroepje samengesteld uit leden van de Adviesraad, dat het betreffende advies voorbereidt.

De adviesraad vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden op deze website aangekondigd. Op verzoek kunnen inwoners ook deelnemen aan het overleg van een van de werkgroepen.

De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de Verordening downloaden.


 

 

Jeugd

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp.

Wonen en Toegankelijkheid

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen en prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners.

Wat kunt u van de Adviesraad verwachten?

Wanneer de Adviesraad?

Ervaart u een probleem dat voor meerdere inwoners lijkt te gelden én in het sociaal domein speelt? Dan kunt u dit aangeven bij een sociaal wijkteam of de organisatie met wie u contact heeft. Zij spelen deze informatie dan door naar de Adviesraad.

Wat kunt u verwachten?

Als inwoner van de gemeente Nieuwegein kunt u rekenen op een betrokken, deskundig en onafhankelijke Adviesraad. Wij adviseren het College van Nieuwegein. De Adviesraad ontwikkelt en onderhoudt professioneel contact met diverse wijkteams, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de eigen achterban. De leden van de Adviesraad houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl