Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

Ed Lasut overleden

Afbeelding1

Op 19 april 2021 is ons oud-lid Ed Lasut overleden. Ed was lid van de adviesraad van 2017 tot begin 2021. Hij was zeer betrokken bij het sociaal domein en zette zich in voor al die mensen die hulp nodig hadden. Hij was aimabel, maar kon ook fel uit de hoek komen als hij vond dat iemand onrecht werd aangedaan. Tot onze spijt maakte zijn verhuizing naar Vianen een herbenoeming voor nog eens vier jaar onmogelijk. Wij hadden graag nog langer van zijn inzet, kennis en enthousiasme geprofiteerd. 

Het is heel verdrietig dat hij al zo snel na zijn verhuizing is overleden. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind en verdere familie heel veel sterkte bij dit verlies. 

Jaarverslag

Het jaarverslag van de adviesraad over 2020 is gereed en aangeboden aan het college van B&W. In dit verslag staan we uiteraard stil bij de gevolgen die de coronacrisis had voor de inwoners van Nieuwegein en ook voor ons eigen functioneren. Daarnaast geven we een overzicht van onze activiteiten en adviezen. We sluiten het jaarverslag af met een vooruitblik op 2021 en 2022. We hopen dan onze contacten met inwoners te kunnen intensiveren en hun ervaringen met betrekking tot het sociale domein te kunnen ophalen. Het succes van onze taakgroepen staat of valt daarbij. Zo hopen we in de loop van 2021 met een verslag te komen over de voorzieningen voor licht dementerende inwoners en verder te kunnen gaan met het verkennen van de participatie in de wijk, de vraagstukken rond wonen en zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2021 loopt ook het transformatieporgramma sociaal domein 2017-2021 van de gemeente af. Wij zullen  komend jaar gaan bekijken wat er van dit programma terecht gekomen is. Belangrijk is vooral de vraag of de verwachtingen (betere en goedkopere zorg door meer inzet op preventie) uitgekomen zijn. Onze conclusies zullen we meenemen in een advies aan de leden van de in 2022 nieuw te kiezen gemeenteraad. 

Vergadering 11 maart 2021

Op 11 maart gingen wij uitvoerig in gesprek met Anne Derksen, nu bijna een jaar de programmaleider van het transformatieprogramma sociaal domein in de gemeente Nieuwegein. Anne vertelde over de stand van zaken in dat transformatieprogramma, maar nodigde ons ook uit mee te denken over het vervolg nu dit programma eind dit jaar afloopt. De gemeente gaat dit programma evalueren en we drongen erop aan daarbij vooral ook de ervaringen van inwoners heel intensief op te halen en niet te volstaan met kwantitatieve gegevens.

Anne presenteerde enkele dilemma’s waar de gemeente – en ook wij – in dit kader mee worden geconfronteerd, zoals de vraag in hoeverre je op de ‘eigen kracht’ van bewoners mag rekenen, de invloed van landelijk beleid (bijvoorbeeld het abonnementstarief in de Wmo en eventueel extra geld voor de jeugdzorg en de taaiheid om instituties te bewegen tot ontschotting).

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren het lokaal preventieakkoord waar op dit moment aan gewerkt wordt, de invulling van de meerjarenopgave welzijn en de verdere doorwerking van de decentralisatie van de maatschappelijke opvang. Ook ging het over de inkoop, maar daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Uiteraard spraken we ook over het omgaan met en de gevolgen van de coronamaatregelen.


 

Tekorten sociaal domein

Er kwamen ook andere onderwerpen ter sprake. De hulpvragen bij Geynwijs (zowel Wmo als jeugdzorg) nemen en toe en daardoor dreigt een tekort op de begroting. De gemeente is aan het nadenken over de manier waarop die tekorten opgevangen kunnen worden. Wat ons betreft moeten inwoners die hulp nodig hebben die ook krijgen en mag er geen afbreuk worden gedaan aan de kwaliteit van de voorzieningen.


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

15 juli 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

9 september 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl