Werkgroep

Participatie, Werk, Inkomen

Als het gaat om participatie, werk en inkomen.

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand. Ook biedt de gemeente mensen die wel arbeid kunnen verrichten maar een arbeidsbeperking hebben ondersteuning bij het vinden van passend werk. In nauw overleg met de cliëntenraad van WIL (de uitvoeringsinstantie voor toeleiding naar werk en het verkrijgen van een uitkering) volgen de leden van de werkgroep Participatie, werk en inkomen het gemeentelijk beleid.

Met de invoering van de participatiewet zijn drie bestaande wetten samengevoegd tot een wet / regeling.

  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • Wet werk en bijstand (Wwb)

Het doel van de participatiewet is om meer mensen met en zonder een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Zo nodig in de vorm van een beschutte werkvoorziening. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen.
Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.

Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Onder jonggehandicapten worden mensen verstaan die al jong een arbeidsbeperking hebben. Deze beperking kan lichamelijk, psychisch of verstandelijk van aard zijn. Ondanks hun beperking zijn er veel jonggehandicapten die wel betaald werk kunnen en willen doen maar die nu een volledige Wajonguitkering ontvangen. Met de Participatiewet krijgt deze groep hulp bij het zoeken naar en het behouden van werk. Soms zijn er werkzaamheden die een jonggehandicapte vanwege zijn of haar beperking niet kan uitvoeren als iemand met dezelfde leeftijd en opleiding. De werkgever betaalt de jonggehandicapte naar zijn loonwaarde welke bij indiensttreding wordt vastgesteld door het UWV. De jonggehandicapte krijgt een aanvulling tot aan het minimumloon door het UWV. Op deze manier heeft de Wajongere meer inkomen dan wanneer hij een volledige Wajonguitkering ontvangt en betaalt een werkgever alleen voor de daadwerkelijk verrichte arbeid.

Sinds 1 januari 2015 vindt geen nieuwe instroom meer plaats in de Wsw. Maar wat gebeurt er met de mensen die voor 1 januari 2015 werkzaam zijn in de sociale werkplaatsen? Deze werkenden behouden hun plek en de bijbehorende rechten en plichten. Voor de mensen die op de wachtlijst staan voor een aangepaste werkplek geldt dat de gemeente verantwoordelijk is om hen aan werk te helpen. Dit kan bij een reguliere of op een speciaal aangepaste werkplek. Zowel werkgevers en de overheid hebben de toezegging gedaan extra arbeidsplaatsen te creëren.
Inwoners van Nederland ontvangen als zij weinig of geen inkomen hebben een bijstandsuitkering. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan deze uitkering aanvragen. De gemeente bepaalt of zij vindt dat een persoon recht heeft op een bijstandsuitkering. Er gelden uiteraard wel voorwaarden.

Gemeenten mogen geen bijstand meer verlenen aan groepen, alleen aan individuen. De regels die betrekking hebben op het zoeken naar werk worden aangescherpt. Zo kan een tijdelijke stop worden gezet op het uitbetalen van de uitkering als een verplichting niet wordt nagekomen. Er komt wel meer ruimte om de hoogte van de bijstand en verplichtingen en maatregelen die hierbij gelden vast te stellen.

Leden werkgroep Participatie, Werk en Inkomen:

  • Mevrouw Tanja de Haan
  • Mevrouw Shekoen Ramautarsing
  • De heer Jan Smulders 

ONZE WERKGROEPEN

Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen, Wonen en toegankelijkheid.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein