Werkgroep WONEN en TOEGANKELIJKHEID

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen een prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners. Er zijn betaalbare woningen nodig voor jongeren en gezinnen, en een groeiende groep ouderen zal aanpassingen in de eigen woning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente moet al haar aandeel leveren in de opvang van asielzoekers en statushouder. En binnenkort wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen die niet goed zelfstandig kunnen worden, maar daarbij begeleiding nodig hebben. Dat alles doet een beroep op de draagkracht in de wijk. De werkgroep wonen volgt de gemeente nauwgezet bij de ambitieuze plannen die zij op dit gebied heeft. Leden van de werkgroep bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van de wijkplatforms en onderhouden ook contact met bewonersverenigingen.

Leden werkgroep Wonen en Toegankelijkheid:

  • De heer Vincent Beringen
  • De heer Frans Horst
  • De heer Rob Smolders
  • De heer Jan Smulders

Jeugd

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp.

Wonen en Toegankelijkheid

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen en prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners.

Participatie, Werk en Inkomen

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Zorg en Welzijn

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl