Nieuws Items

Op zoek naar nieuwe leden.
Nieuws uit de vergadering.

Nieuws Archief

Hier leest u nieuws items welke eerder ook op onze website hebben gestaan.

November 2018 - Nieuws uit de vergadering

In de vergadering van 29 bespraken wij met Arnold Peters, programmaleider Sociaal Domein van de gemeente de stand van zaken met betrekking tot de transformatie van het sociale domein die in 2015 beginnen is. De opgave voor de komende twee jaar zal zijn om veel van de losse programma's en initiatieven die genomen zijn te integreren en zo daadwerkelijk tot een integraal beleid te komen. Naast de zorg voor goede vorozieningen voor mensen die hulp en ondersteuing nodig hebben, zal er ook meer aandacht uitgaan naar het verstevigen van de sociale samenhang in de buurten en wijken. In het voorjaar van 2019 zal een bijgestelde versie van de Transformatieagenda aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voordien zal de adviesraad daar een advies over uitbrengen.

Oktober 2018 - Nieuws uit de vergadering

In de vergadering van 16 oktober stelde de adviesraad het advies vast over het Beleidskader Jeugd. In dit beleidskader worden de grote lijnen vastgesteld voor het nieuwegeinse jeugdbeleid voor de komende jaren. Belangrijk is dat in het kader een doorlopende lijn wordt gerealiseerd van algemeen preventief jeugdbeleid met voorzieningen op het gebied van sport en cultuur naar meer intensieve vormen van jeugdhuplverlening. Belangrijk is ook dat in het kader initiatieven worden aangekondigd om de grens tussen jeugd en wettelijke volwassenheid (18 jaar) te versoepelen, waardoor het mogelijk wordt gerichte acties te ondernemen voor de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. De raad steunde het beleidskader, maar vond het nog wel vrij algemeen. Het advies bevat darom een aantal suggesties om het beleidskader verder aan te scherpen. De tekst van het advies kan men vinden op de pagina Adviezen.

Juni 2018 - Nieuws uit de vergadering

In de vergadering van 31 mei heeft de Adviesraad met twee medewerkers van de gemeente Nieuwegein van gedachten gewisseld. Hierbij ging het over de ontwikkelingen bij Geynwijs en de voortgang van de projecten met betrekking tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Mevrouw Volman gaf een uiteenzetting over de voortgang bij de doorontwikkeling van de toegang tot de Wmo en de Jeugdhulp. Zij vertelde dat er wordt gewerkt aan het terugdringen van de wachttijd en het ontwikkelen van een werkmethodiek waarin alle medewerkers van Geynwijs de komende tijd worden geschoold.
Daarna nam mevrouw Petter het stokje over en vertelde over de pogingen om te komen tot een sluitende aanpak voor verwarde mensen. Daarbij is sprake van een integrale aanpak die de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Mei 2018 - Nieuw lid van de Adviesraad benoemd

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 18 mei 2018 de heer F. (Foeke) de Koe voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Foeke de Koe is werkzaam bij verpleeg- en verzorgingstehuis De Geinsche Hof. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij het Leger des Heils, waar hij zich onder meer inzet voor de Korpsraad en bij de kledingbank. Veel Nieuwegeiners zullen Foeke ook wel eens gezien hebben als collectant op de zaterdagmarkt. Met zijn ervaring in de wereld van de zorg en zijn netwerk verwachten wij dat Foeke de Koe een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het werk van de Adviesraad. Bekijk de samenstelling van de Adviesraad.

Mei 2018 - Meer ambitie bij het begeleiden naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

Dat is de kern van het advies dat de adviesraad op 15 maart 2018 heeft opgesteld over het Inrichtingsplan van de Wsw. In dit voorstel zet het college van B&W uiteen hoe het om wil gaan met de opheffing van de bestaande sociale werkplaatsen (Pauw-bedrijven) en hoe het in de toekomst mensen met een arbeidsbeperking wil begeleiden. De adviesraad is allereerst positief over de wjze waarop de mensen die nu bij Pauw-bedrijven werken straks opgenomen worden in de gemeentelijke organisatie (groenvoorziening en schoonmaak). Bovendien blijft er voor diegenen die echt moeilijk in een reguliere arbeidsomgeving kunnen werken een beschutte werkplaats beschikbaar. De plannen om door middel van lokale werkteams 'nieuwe' arbeidsbeperkten naar werk te begeleiden, vindt de adviesraad nog vaag. Het is niet duidelijk hoe de voorstellen ook daadwerkelijk zullen leiden tot meer garantiebanen. En hoewel de adviesraad positief is over het plan om meer samenwerking tot stand te brengen tussen de lokale werkteams en Geynwijs, stellen wij in ons advies wel voor om daar veel daadkrachtiger leiding aan te geven dan in de voorstellen wordt beschreven.
Het volledige advies kan men teruglezen op de pagina Adviezen in deze website.

Maart 2018 - Jaarverslag 2017

Op 20 maart 2018 is het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein over 2017 aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. Belangstellenden kunnen het jaarverslag inzien en downloaden in de rubriek Adviezen op deze website.

Maart 2018 - Nieuwe vicevoorzitterasd nieuwegein brielle

In de vergadering van 15 maart is mevrouw Briëlle Mooijenkind verkozen tot vicevoorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Briëlle is lid van de Adviesraad (voorheen Wmo-raad) sinds 2013 en sinds vorig jaar ook voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn.

Februari 2018 - Geynwijs

Op 22 februari stemde de gemeenteraad van Nieuwegein in met het voorstel om de zelfstandige organisatie Geynwijs onderdeel te maken van de gemeente. De gemeente Nieuwegein neemt daarmee de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg weer zelf ter hand. De afgelopen twee jaar waren er veel klachten over Geynwijs. De wachttijden waren lang, de werkwijze vaak traag en bureaucratisch. 30 procent van de cliënten van Geynwijs was ontevreden, zo bleek uit verschillende onderzoeken. Met deze maatregel hoopt de gemeente de dienstverlening door Geynwijs efficiënter en effectiever te maken. De adviesraad sociaal domein steunde in haar advies van november 2017 deze wijziging in de organisatiestructuur van Geynwijs, maar heeft daar wel bij aangegeven dat het daar niet bij mag blijven. Veel belangrijker is dat de dienstverlening nu op orde komt. Wij zullen die ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Februari 2018 - Vergadering 1 februari

In de vergadering van 1 februari hebben de leden van de adviesraad afgesproken de komende tijd de ervaringen van de inwoners van Nieuwegein te gaan bundelen. We doen dat op vier onderwerpen: armoede en schulden, kansen voor de jeugd, de brede toegang (Geynwijs) en de mogelijkheden die burgers in de wijk hebben om eigen initiatieven te ontplooien. Op elk van deze onderwerpen zullen leden van de adviesraad in gesprek gaan met bewoners, professionals en beleidsmakers. De resultaten en aanbevelingen zullen worden gedeeld met de gemeente en uiteraard ook met de inwoners van Nieuwegein.

December 2017 - Wethoudersoverleg bespreking Eigenwijks/Positieve gezondheid

Op 15 december is er een wethoudersoverleg omtrent het thema eigenwijks positieve gezondheid. Op 18 december zal een aantal leden van de Adviesraad met de wethouders het programma Eigenwijks/Positieve gezondheid bespreken. Wij zijn vooral benieuwd naar de voortgang daarvan en ook of het programma voldoende bekendheid geniet bij de inwoners.

December 2017 - Nieuwe leden van de Adviesraad benoemd

Per 1 december zijn twee nieuwe leden van de Adviesraad benoemd door het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het zijn mevrouw Marlon van der Pol-Bessems en de heer Kees Mulder. In de vergadering van 7 december maakten zij en de overige leden van de Adviesraad kennis met elkaar. Bekijk de samenstelling van de Adviesraad.

December 2017 - Organisatiestructuur Geynwijs

De gemeente Nieuwegein heeft ingrijpende plannen met betrekking tot de organisatiestructuur van Geynwijs. De adviesraad heeft daarover in november een advies uitgebracht. Daarin hebben wij aangegeven dat we de argumenten van de gemeente om in de organisatie van Geynwijs in te grijpen steunen, maar dat het daar niet bij mag blijven. Belangrijk is dat de dienstverlening nu op orde komt. De gemeente is daar mee bezig en wij volgen die ontwikkelingen op de voet.

Terug naar eerdere Nieuws Berichten

Participatie, Werk en Inkomen

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Zorg en Welzijn

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

28 oktober 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

9 december 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl